Natomiast w przypadku gdy, zgodnie z przepisami dotyczącymi funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych, projekt rozporządzenia podlega notyfikacji (tzw. notyfikacja techniczna), członek Rady Ministrów, przed skierowaniem projektu rozporządzenia do podpisu Prezesowi Rady Ministrów, zobowiązany jest do przekazania go koordynatorowi krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (którym jest minister właściwy do spraw gospodarki) w celu notyfikacji. Projekt rozporządzenia do koordynatora krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych kieruje zawsze minister właściwy działowo ze względu na przedmiot projektowanej regulacji.

W omawianej sytuacji dopiero po zakończeniu procesu notyfikacji Prezes Rady Ministrów podpisuje projekt rozporządzenia.

W tym miejscu warto zaznaczyć, że obowiązujące przepisy prawa, obok notyfikacji technicznej, przewidują również inne rodzaje notyfikacji. Mianowicie przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708) określają kompetencje Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie opiniowania i notyfikowania Komisji Europejskiej projektów przewidujących pomoc publiczną.

Przywołana ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej przewiduje również odmienny rodzaj notyfikacji, a mianowicie notyfikację pomocy publicznej w rolnictwie i rybołówstwie. Za proces notyfikacji tego rodzaju pomocy publicznej odpowiedzialny jest minister właściwy do spraw rolnictwa, którego kompetencje również zostały określone w przedmiotowej ustawie.

Kolejnym rodzajem notyfikacji jest notyfikacja przepisów krajowych związanych z kompetencjami Europejskiego Banku Centralnego. Zgodnie bowiem z decyzją Rady 98/415/WE z dnia 29 czerwca 1998 r. w sprawie konsultacji Europejskiego Banku Centralnego udzielanych władzom krajowym w sprawie projektów przepisów prawnych (Dz. Urz. UE L 189 z 03.07.1998, str. 42; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne t. 01, rozdz. 1, str. 446) władze państw członkowskich powinny zasięgać opinii EBC w sprawie każdego projektu przepisu prawnego w dziedzinach podlegających jego kompetencji, zgodnie z Traktatem, szczególnie odnośnie do spraw walutowych, środków płatności, krajowych banków centralnych, gromadzenia, tworzenia i upowszechniania systemów walutowych, finansowych, bankowych, płatności oraz statystyk bilansów płatniczych, systemów płatności i rozliczeń oraz zasad mających zastosowanie do instytucji finansowych, w zakresie, w jakim wywierają istotny wpływ na stabilność instytucji finansowych i rynków.

Organ wnioskujący udostępnia w RPL wszelkie dokumenty dotyczące procesu notyfikacji, z uwagi na fakt, że, co do zasady, dysponuje on kompletem dokumentów związanych z dokonywaną notyfikacją.

Rządowe Centrum Legislacji © 2020

Skip to content