RCL 9 Legislacja 9 Rządowy proces legislacyjny 9 Opisy procedur 9 Projekt rozporządzenia ministra 9 Skierowanie projektu rozporządzenia ministra do podpisu

Skierowanie projektu rozporządzenia ministra do podpisu

Po rozpatrzeniu projektu rozporządzenia przez komisję prawniczą (ewentualnie po zwolnieniu z tego obowiązku) minister właściwy podpisuje projekt. Jeżeli rozporządzenie wydawane jest wspólnie przez co najmniej dwóch ministrów albo w porozumieniu z innymi ministrami, wówczas autor projektu podpisuje go jako pierwszy, a następnie przekazuje do podpisu organowi współuczestniczącemu w wydaniu rozporządzenia. Projekt rozporządzenia przygotowany do podpisu organ wnioskujący udostępnia w RPL.

Natomiast w przypadku, gdy projekt rozporządzenia podlega notyfikacji, wówczas przed jego podpisaniem organ wnioskujący zobowiązany jest przekazać go w celu dokonania notyfikacji.

Podpisane rozporządzenie ministra ogłaszane jest w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej.

Rządowe Centrum Legislacji © 2020

Skip to content