I. Podmioty uprawnione

Podmiotami uprawnionymi (zwanymi dalej również „organami uprawnionymi”, „organami wnioskującymi”, „autorami projektu”) do opracowania projektu stanowiska Rządu do pozarządowego projektu ustawy są:

  • członkowie Rady Ministrów, właściwi ze względu na materię, której dotyczy projekt ustawy, do którego ma zostać opracowane stanowisko Rządu,

Zakres działania (właściwość) poszczególnych ministrów został określony przez Prezesa Rady Ministrów w drodze tzw. rozporządzeń atrybucyjnych wydawanych na podstawie art. 33 ust. 1 i la ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. po. 178). W rozporządzeniach tych Prezes Rady Ministrów przypisał ministrom kierowanie poszczególnymi działami administracji rządowej, które wymienione zostały w ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1220, z późn. zm.). Ministrowie ci zwani są potocznie ministrami resortowymi lub ministrami działowymi1).

  • Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
  • Prezes Rządowego Centrum Legislacji,
  • inny podmiot, jeżeli upoważniony został przez Prezesa Rady Ministrów.

Ponadto zauważenia wymaga, że projekt stanowiska Rządu do pozarządowego projektu ustawy zamiast właściwego ministra może opracować również centralny organ administracji rządowej podległy danemu ministrowi lub nadzorowany przez danego ministra, jeżeli otrzymał on od niego upoważnienie do opracowania tego projektu, np. Prezes Głównego Urzędu Miar, jeżeli otrzymał upoważnienie od Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, czy Główny Inspektor Sanitarny, który otrzymał upoważnienie od Ministra Zdrowia. Wykaz organów podległych ministrowi lub nadzorowanych przez ministra określają załączniki do rozporządzeń atrybucyjnych, które wydane zostały na podstawie art. 33 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów.

Zgodnie z przepisami Regulaminu pracy Rady Ministrów minister właściwy działowo może upoważnić centralny organ administracji rządowej wyłącznie do opracowania projektu stanowiska Rządu lub do prowadzenia jego procesu uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania. Tym samym upoważnieniem tym nie można przyznać prawa centralnemu organowi administracji rządowej do wniesienia projektu stanowiska Rządu do rozpatrzenia przez właściwe komitety, Stały Komitet Rady Ministrów czy też Radę Ministrów. Do prowadzenia tych etapów procesu legislacyjnego upoważniony jest właściwy minister (§ 20 ust. 2 Regulaminu).

Dodatkowo podkreślenia wymaga, że Regulamin pracy Rady Ministrów nie określa wymaganej formy upoważnienia dla centralnego organu administracji rządowej, z reguły jednak przyjmowana jest forma pisemna, która może mieć następującą postać:

 

WZÓR UPOWAŻNIENIA 

Na podstawie § 20 ust. 2 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) upoważniam ……………………………………………………………
do opracowania i prowadzenia procesu uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania projektu stanowiska Rządu do pozarządowego projektu ustawy ……………………………………………….…………………………………………………

 

 

1) Na dzień 1 grudnia 2020 r. działa 16 ministrów działowych, którymi są: Minister Aktywów Państwowych, Minister Cyfryzacji, Minister do spraw Unii Europejskiej, Minister Edukacji i Nauki, Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, Minister Infrastruktury, Minister Klimatu i Środowiska, Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Minister Obrony Narodowej, Minister Rodziny i Polityki Społecznej, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Minister Spraw Zagranicznych, Minister Sprawiedliwości, Minister Zdrowia.

II. Podjęcie prac legislacyjnych

Przystępując do opracowania projektu stanowiska Rządu do pozarządowego projektu ustawy, organ wnioskujący analizuje treść pozarządowego projektu ustawy i następnie w projekcie stanowiska Rządu zawiera ogólną ocenę kluczowych rozwiązań w nim zawartych. Tym samym nie należy dokonywać drobiazgowej oceny wszystkich proponowanych regulacji, a jedynie tych o istotnym znaczeniu dla danej dziedziny prawa. Konsekwencją przedstawionej oceny powinno być zawarcie w ostatnim akapicie projektu stanowiska Rządu konkretnej konkluzji, która powinna być spójna z treścią tej oceny.

Konsekwencją przedstawionej oceny powinno być zawarcie w ostatnim akapicie projektu stanowiska Rządu konkretnej konkluzji, która powinna być spójna z treścią tej oceny.
Poniżej przedstawiony został katalog przykładowych konkluzji Rady Ministrów możliwych do wykorzystania przy opracowywaniu projektu stanowiska Rządu:

 • Rada Ministrów pozytywnie ocenia przedłożony projekt stanowiska Rządu,
 • Rada Ministrów negatywnie ocenia przedłożony projekt stanowiska Rządu,
 • Rada Ministrów opowiada się za wstrzymaniem prac nad przedłożonym projektem stanowiska Rządu do czasu skierowania do Sejmu rządowego projektu ustawy,
 • Rada Ministrów negatywnie ocenia przedłożony projekt stanowiska Rządu w związku z planowanym skierowaniem do Sejmu rządowego projektu ustawy,
 • Rada Ministrów opowiada się za połączeniem prac nad przedłożonym projektem ustawy z rządowym projektem ustawy skierowanym do Sejmu,
 • Rada Ministrów pozytywnie ocenia przedłożony projekt stanowiska Rządu, proponując równocześnie wprowadzenie w nim przedstawionych w stanowisku zmian.

Do projektu stanowiska Rządu może zostać dołączona OSR pozarządowego projektu ustawy, którą organ wnioskujący sporządza z własnej inicjatywy lub na wniosek Koordynatora OSR. W tym celu organ wnioskujący wykorzystuje gotowy formularz, którego wzór Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zamieścił w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Formularz do OSR zawiera objaśnienia, które ułatwiają wypełnienie poszczególnych pól (§ 28 ust. 5 Regulaminu). Niemniej jednak w praktyce przedstawiona możliwość stosowana jest sporadycznie.

Zanim przejdziesz do następnego etapu, sprawdź
Lp. Wykonanie następujących czynności Część opracowania Tak Nie
1 czy w projekcie Stanowiska Rządu zawarto: ogólną ocenę kluczowych zagadnień, o których mowa w pozarządowym projekcie ustawy II
propozycję konkluzji Rady Ministrów II
2 czy OSR została sporządzona na formularzu na wniosek Koordynatora OSR II
z inicjatywy organu wnioskującego II

Rządowe Centrum Legislacji © 2020

Skip to content