RCL 9 Legislacja 9 Rządowy proces legislacyjny 9 Opisy procedur 9 Projekt rozporządzenia ministra 9 Komitety właściwe do rozpatrzenia określonych kategorii spraw

Komitety właściwe do rozpatrzenia określonych kategorii spraw

Projekt rozporządzenia do rozpatrzenia przez komitet właściwy do rozpatrywania określonych kategorii spraw, zwany dalej „właściwym komitetem”, wnosi organ wnioskujący, chyba że przepisy regulujące tryb pracy danego komitetu stanowią inaczej. Projekt ten wnosi się za pośrednictwem sekretarza właściwego komitetu.

Właściwy komitet rozpatruje projekt rozporządzenia w trybie określonym w regulaminie swojej pracy lub w akcie o utworzeniu właściwego komitetu. Właściwy komitet rozpatruje projekt rozporządzenia w zakresie objętym swoją właściwością.

Sekretarz właściwego komitetu udostępnia w RPL projekt rozporządzenia wniesiony do rozpatrzenia przez komitet wraz z wszelkimi dokumentami dotyczącymi prac nad tym projektem.

W obecnym stanie prawnym funkcjonuje pięć komitetów do rozpatrywania spraw określonej kategorii, tj.:

  • Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji, powołany zarządzeniem nr 48 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji (M.P. z 2018 r. poz. 705),
  • Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów, utworzony na mocy zarządzenia nr 131 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów (M.P. z 2019 r. poz. 349),
  • Komitet Społeczny Rady Ministrów, powołany zarządzeniem nr 205 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie Komitetu Społecznego Rady Ministrów (M.P. z 2019 r. poz. 937 i 1148 oraz z 2021 r. poz. 214),
  • Komitet do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych, powołany zarządzeniem nr 162 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych (M.P. poz. 918) oraz
  • Komitet do Spraw Europejskich, który został utworzony ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Komitecie do Spraw Europejskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 2078 oraz z 2020 r. poz. 284), a szczegółowy regulamin pracy tego Komitetu został określony uchwałą nr 18 Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komitetu do Spraw Europejskich (M.P. z 2015 r. poz. 49 oraz z 2020 r. poz. 401).

Z definicji projektu dokumentu rządowego zawartej w Regulaminie Komitetu do Spraw Europejskich jednoznacznie wynika, że projekty rozporządzeń ministrów nie podlegają rozpatrzeniu przez ten Komitet, gdyż z projektów dokumentów rządowych o charakterze normatywnym rozpatruje on wyłącznie projekty ustaw oraz rozporządzeń Rady Ministrów.

Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji

 I. Właściwość Komitetu

Pod obrady Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji należy kierować projekty rozporządzeń ministrów, które dotyczą informatyzacji.

II. Skład Komitetu

W skład Komitetu wchodzą:

   • Przewodniczący – minister właściwy do spraw informatyzacji,
   • Wiceprzewodniczący, którym jest sekretarz stanu albo podsekretarz stanu wyznaczony przez ministra właściwego do spraw informatyzacji,
   • Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów albo wyznaczony przez niego sekretarz stanu lub podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
   • wyznaczeni przez właściwych ministrów sekretarze stanu lub podsekretarze stanu, po jednym z każdego ministerstwa, z wyłączeniem ministerstwa obsługującego ministra wymienionego w pkt 2,
   • Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw GovTech.

Dodatkowo zauważenia wymaga, że Przewodniczący do udziału w pracach Komitetu:

   • zaprasza Prezesa Rządowego Centrum Legislacji,
   • zaprasza, z głosem doradczym, przedstawiciela Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego,
   • może zapraszać, z głosem doradczym, inne osoby reprezentujące organy, instytucje lub organizacje właściwe w sprawach będących przedmiotem prac Komitetu.

III. Podmioty uprawnione do wniesienia projektu pod obrady Komitetu

Podmiotami uprawnionymi do wniesienia projektu rozporządzenia ministra do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji są, co do zasady, te same podmioty, które mają prawo opracowania projektu rozporządzenia, prowadzenia jego uzgodnień, konsultacji publicznych oraz opiniowania.

Wnosząc projekt rozporządzenia do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji, organ wnioskujący przesyła go za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Zasada ta nie dotyczy projektów rozporządzeń zawierających informacje niejawne w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych

IV. Wniesienie projektu pod obrady Komitetu

Zasadą jest, że organ wnioskujący wnosi projekt rozporządzenia ministra do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji po przeprowadzeniu etapu uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania projektu. Projekt wnoszony do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji powinien uwzględniać uwagi i stanowiska zgłoszone w toku uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania projektu, które organ wnioskujący uznał za zasadne. Wszelkie zmiany dokonywane w projekcie rozporządzenia powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie w uzasadnieniu rozporządzenia oraz OSR.

W szczególnych przypadkach organ wnioskujący może wnieść autopoprawkę do skierowanego pod obrady Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji projektu rozporządzenia. Zalecane jest, aby autopoprawka wnoszona przed terminem posiedzenia Komitetu miała postać propozycji konkretnego brzmienia przepisu zawartej w piśmie skierowanym do rozpatrzenia przez Komitet. W celu wyraźnego zaznaczenia zakresu autopoprawki nie należy nanosić jej na tekst projektu rozporządzenia. Powyższa reguła nie znajdzie zastosowania w przypadku, gdy zmiany dokonywane w projekcie są znaczne, wówczas organ wnioskujący przedstawia nowy tekst do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji, wyróżniając graficznie wprowadzone zmiany. Natomiast autopoprawka zgłoszona przez organ wnioskujący w trakcie posiedzenia jest rozpatrywana bezpośrednio na tym posiedzeniu.

Organ wnioskujący ma prawo wycofać projekt rozporządzenia z rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji. Z uprawnienia tego organ może skorzystać do chwili rozpoczęcia rozpatrywania projektu przez Komitet, czyli do momentu przejścia do omawiania punktu z porządku obrad, w którym projekt ten został ujęty (§ 11 ust. 4 zarządzenia w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji).

V. Wymagania dotyczące wniosku o rozpatrzenie projektu

Wniosek o rozpatrzenie projektu rozporządzenia ministra powinien określać w sposób zwięzły przesłanki mające wpływ na wyrażenie opinii przez Komitet oraz powinien zawierać:

   • informację o pozycji projektu rozporządzenia w wykazie prac legislacyjnych właściwego ministra,
   • informację o wynikach przeprowadzonych uzgodnień,
   • informację o stanowisku organu wnioskującego wobec opinii Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego,
   • informację na temat ustaleń właściwych komitetów.

Do wniosku o rozpatrzenie projektu rozporządzenia przez Komitet należy dołączyć

  • tekst projektu wraz z uzasadnieniem, w tym OSR,
  • zestawienie nieuwzględnionych uwag oraz raport z konsultacji,
  • opinię o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej i stanowisko organu wnioskującego w przypadku nieuwzględnienia uwag przedstawionych w tej opinii,
  • opinię Rady Legislacyjnej wraz ze stanowiskiem organu wnioskującego,
  • listę kontrolną osiągania interoperacyjności przez system teleinformatyczny regulowany przez projekt,
  • opinie, analizy i inne materiały wymagane lub niezbędne ze względu na przedmiot projektu.

Wniosek badany jest pod względem spełniania wymagań formalnych i, jeśli ich nie spełnia, Sekretarz Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji może wystąpić do organu wnioskującego o usunięcie braków formalnych w wyznaczonym terminie. Sekretarz każdorazowo określa termin w zależności od rodzaju uchybień oraz czasu koniecznego do uzupełnienia wniosku. Jeżeli w wyznaczonym terminie organ wnioskujący nie uzupełni braków formalnych wniosku, Sekretarz Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji może zwrócić projekt rozporządzenia do organu wnioskującego.

Wyjątek:

Za zgodą Przewodniczącego Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji Komitet może rozpatrzyć projekt rozporządzenia, który nie spełnia wymagań formalnych (§ 10 ust. 4 zarządzenia w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji).

Po zakończeniu etapu badania wymogów formalnych wniosku Sekretarz Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji przekazuje wniesiony przez wnioskodawcę projekt rozporządzenia osobom uczestniczącym w pracach Komitetu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

VI. Uwagi do projektu

Prawo zgłaszania uwag do projektu rozporządzenia rozesłanego przez Sekretarza Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji mają osoby wchodzące w skład Komitetu (członkowie Komitetu) oraz biorący udział w pracach Komitetu Prezes Rządowego Centrum Legislacji.

Uwagi do projektu rozporządzenia należy wnosić w formie tabeli za pośrednictwem Sekretarza Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji w terminie 4 dni od dnia przekazania projektu. W wyjątkowych sytuacjach termin ten może zostać zmieniony przez Przewodniczącego lub z upoważnienia Przewodniczącego przez Sekretarza Komitetu, z uwagi na złożoność lub pilność projektu rozporządzenia. Uwagi do projektu są wnoszone za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej i w takiej samej formie są następnie przekazywane wnioskodawcy projektu (jego autorowi).

Organ wnioskujący ustosunkowuje się do uwag zgłoszonych do projektu rozporządzenia nie później niż 4. dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin zgłaszania uwag. Następnie organ wnioskujący ma 3 dni od dnia otrzymania odniesienia się do uwag na przekazanie Sekretarzowi Komitetu swojego stanowiska.

VII. Tryb pracy Komitetu

Zasadą jest, że Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji rozpatruje projekt rozporządzenia na posiedzeniu. Przepisy zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji dopuszczają jednak możliwość rozpatrzenia projektu rozporządzenia w trybie obiegowym. O trybie tym decyduje Przewodniczący Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji albo działający z jego upoważnienia Sekretarz tego Komitetu, na wniosek organu wnioskującego albo z własnej inicjatywy.

   •  Rozpatrywanie projektu na posiedzeniu

Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji rozpatruje projekt rozporządzenia według ustalonego przez Sekretarza Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji projektu porządku obrad.

Prace nad konkretnym projektem rozporządzenia na posiedzeniu Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji rozpoczyna krótkie zreferowanie meritum rozwiązań zawartych w projekcie. Projekt rozporządzenia prezentuje przedstawiciel organu wnioskującego.

W trakcie dalszych prac nad projektem rozporządzenia Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji rozpatruje uwagi zgłoszone do projektu rozporządzenia w terminie wyznaczonym na ich przedstawienie.

Przewodniczący Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji może wyrazić zgodę na rozpatrzenie przez Komitet:

  • uwag zgłoszonych w toku uzgodnień i następnie wycofanych, uwag uzgodnionych albo uwag pozostawionych bez rozpatrzenia – wyłącznie na umotywowany wniosek organu zgłaszającego te uwagi (patrz objaśnienia dotyczące etapu Uzgodnienia, konsultacje publiczne lub opiniowanie),
  • uwag zgłoszonych po upływie wyznaczonego terminu na ich przedstawienie lub zgłoszonych na posiedzeniu Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji. Jeżeli Przewodniczący nie wyrazi na to zgody, wówczas kieruje projekt do rozpatrzenia w innym terminie albo decyduje o nierozpatrywaniu zgłoszonych uwag.
  1.  Rozpatrywanie projektu w trybie obiegowym

  Sekretarz Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji, kierując projekt rozporządzenia do rozpatrzenia przez ten Komitet w trybie obiegowym, wyznacza termin na zajęcie stanowiska. Wyznaczenie terminu krótszego niż 2 dni od przekazania projektu rozporządzenia jest dopuszczalne wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

  VIII. Rozstrzygnięcia Komitetu

   • Projekt rozpatrywany na posiedzeniu

  W przypadku gdy projekt rozporządzenia ministra został skierowany do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji na posiedzeniu, prace nad tym projektem mogą zakończyć się wyrażeniem opinii o projekcie albo podjęciem rozstrzygnięcia o ponownym rozpatrzeniu projektu rozporządzenia po spełnieniu określonych wymogów lub w innym terminie. W takim przypadku Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji może w zakresie swojej właściwości:

   • zobowiązać organ wnioskujący do:
    • przeprowadzenia procesu uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania,
    • opracowania i wniesienia do rozpatrzenia w określonym terminie nowego tekstu projektu rozporządzenia,
    • dokonania w projekcie rozporządzenia niezbędnych zmian i uzupełnień,
   • skierować projekt rozporządzenia do zaopiniowania przez wskazany organ wewnętrzny Rady Ministrów.
  • Projekt rozpatrywany w trybie obiegowym

  Projekt rozporządzenia ministra, wobec którego została podjęta decyzja, iż będzie rozpatrywany w trybie obiegowym, uważa się za przyjęty, jeżeli:

  • w wyznaczonym terminie nie zgłoszono do niego uwag,
  • zgłoszone uwagi zostały uwzględnione przez organ wnioskujący,
  • zgłoszone uwagi zostały wyjaśnione przez organ wnioskujący, a wyjaśnienia te zostały przyjęte przez podmiot zgłaszający w terminie 3 dni od dnia otrzymania odniesienia do uwag.

  Tym samym nieuwzględnienie lub niewyjaśnienie uwag zgłoszonych do projektu rozporządzenia, a także nieprzyjęcie wyjaśnień skutkuje przerwaniem trybu obiegowego i koniecznością rozpatrzenia projektu w trybie zwykłym, tj. na posiedzeniu Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji.
  Sekretarz Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji informuje osoby uczestniczące w pracach Komitetu o przyjęciu danego projektu rozporządzenia w trybie obiegowym.

  IX. Udostępnienie dokumentów w RPL

  Sekretarz Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji udostępnia w RPL wszelkie dokumenty dotyczące prac nad projektem rozporządzenia ministra, w szczególności:

   • wniosek o rozpatrzenie projektu rozporządzenia ministra wraz z projektem rozporządzenia, uzasadnieniem i OSR oraz z innymi dokumentami dołączonymi do wniosku,
   • zgłoszone uwagi do projektu,
   • ustosunkowanie się organu wnioskującego do zgłoszonych uwag,
   • wyciąg z protokołu ustaleń Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji.

  Zanim przejdziesz do następnego etapu, sprawdź:

  Lp. Wykonanie następujących czynności Część opracowania Tak Nie
  1 Czy wniosek o rozpatrzenie projektu przez Komitet zawiera: zwięzłe określenie przesłanek mających wpływ na podjęcie rozstrzygnięcia przez Komitet V
  informację o wpisaniu projektu do wykazu prac legislacyjnych ministra V
  informację o wynikach przeprowadzonych uzgodnień V
  informację o stanowisku organu wnioskującego wobec opinii Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego V
  informację nt. ustaleń właściwych komitetów V
  2 Czy do wniosku o rozpatrzenie projektu przez Komitet
  dołączono:
  tekst projektu wraz z uzasadnieniem i OSR V
  zestawienie uwag nieuwzględnionych zgłoszonych w ramach procesu opiniowania V
  raport z konsultacji V
  opinię o zgodności projektu z prawem UE wraz ze stanowiskiem organu w przypadku nieuwzględnienia uwag przedstawionych w tej opinii V
  opinię Rady Legislacyjnej wraz ze stanowiskiem organu V
  listę kontrolną  osiągania interoperacyjności przez system teleinformatyczny regulowany przez projekt V
  opinie, analizy i inne materiały wymagane lub niezbędne ze względu na przedmiot projektu V
  3 czy ustosunkowano się do: uwag zgłoszonych przez członków Komitetu VI
  uwag zgłoszonych przez Prezesa Rządowego Centrum Legislacji VI
  Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów

  I. Właściwość Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów

  Pod obrady Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów należy kierować projekt rozporządzenia w sprawach istotnych dla gospodarki i rozwoju kraju, w szczególności:

  • o istotnym wpływie na:
   • zdolności rozwojowe gospodarki,
   • zrównoważony rozwój, klimat i bezpieczeństwo energetyczne,
   • rynek pracy i sytuację demograficzną,
   • gospodarowanie finansami publicznymi i majątkiem Skarbu Państwa,
   • jakość otoczenia regulacyjnego przedsiębiorców i obywateli;
  • o przewidywanych skutkach finansowych w wysokości przekraczającej 500 mln zł rocznie.

  II. Skład Komitetu

  W skład Komitetu wchodzą:

  • Przewodniczący Komitetu – Prezes Rady Ministrów;
  • Wiceprzewodniczący Komitetu – Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów;
  • członkowie wskazani w treści aktu kreującego Komitet.

  Dodatkowo Przewodniczący zaprasza do udziału w pracach Komitetu:

  • członków Rady Ministrów, na prawach członka Komitetu, którzy nie wchodzą w skład Komitetu, jeśli rozpatrywana sprawa należy do zakresu ich kompetencji;
  • inne osoby z głosem doradczym.

  III. Prace Komitetu

  Zgodnie z przepisem § 19 zarządzenia nr 131 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów (M.P. z 2021 r. poz. 117) do prac Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów stosuje się przepisy dotyczące Stałego Komitetu Rady Ministrów.

  Komitet Społeczny Rady Ministrów

  I. Właściwość Komitetu

  Pod obrady Komitetu Społecznego Rady Ministrów należy kierować projekty rozporządzeń służące:

  • poprawie sytuacji rodzin w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym sytuacji demograficznej i dochodowej społeczeństwa, jakości życia i warunków życia,
  • wspieraniu aktywności zawodowej, edukacyjnej i kulturalnej oraz sportowo-rekreacyjnej,
  • poprawie dostępności i poziomu usług socjalnych i opiekuńczych oraz sytuacji osób niepełnosprawnych i ich opiekunów oraz osób starszych, w tym emerytów.

  II. Skład Komitetu

  W skład Komitetu wchodzą:

  • Przewodniczący Komitetu – Wiceprezes Rady Ministrów Piotr Gliński;
  • Wiceprzewodniczący Komitetu – powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek Przewodniczącego Komitetu;
  • członkowie Komitetu wskazani w treści aktu kreującego Komitet.

  Przewodniczący Komitetu może zapraszać do udziału w pracach Komitetu, z głosem doradczym, również inne osoby.

  Ponadto w posiedzeniach Komitetu stale lub doraźnie mogą uczestniczyć, bez prawa udziału w podejmowaniu rozstrzygnięć, osoby zaproszone przez Sekretarza Komitetu, jeżeli uzna on ich udział w posiedzeniu za niezbędny do wykonywania powierzonych im zadań służbowych albo do obsługi prac Komitetu.

  III. Prace Komitetu

  Zgodnie z przepisem § 17 zarządzenia nr 205 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie Komitetu Społecznego Rady Ministrów (M.P. z 2019 r. poz. 937 i 1148 oraz z 2021 r. poz. 214) do prac Komitetu Społecznego Rady Ministrów stosuje się przepisy dotyczące Stałego Komitetu Rady Ministrów.

  Komitet Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych

  I. Właściwość Komitetu

  Pod obrady Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych należy kierować projekty rozporządzeń o istotnym wpływie na zagadnienia bezpieczeństwa i obrony państwa.

  II. Skład Komitetu

  W skład Komitetu wchodzą:

  • Przewodniczący Komitetu – Wiceprezes Rady Ministrów wskazany przez Prezesa Rady Ministrów;
  • pozostali członkowie Komitetu wskazani w treści aktu kreującego Komitet.

  Przewodniczący Komitetu może zaprosić inne osoby do udziału do udziału w pracach Komitetu, z głosem doradczym, również inne osoby

  III. Prace Komitetu

  Zgodnie z przepisem § 4 ust. 3 zarządzenia nr 162 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych (M.P. poz. 918) Przewodniczący Komitetu określa szczegółowe sposoby i terminy realizacji zadań Komitetu,  związanych z rozpatrywaniem projektu rozporządzenia ministra o istotnym wpływie na zagadnienia bezpieczeństwa i obrony państwa, oraz wskazuje osoby lub podmioty odpowiedzialne za ich wykonanie.

  Stały Komitet Rady Ministrów

  I. Właściwości Komitetu

  Projekty rozporządzeń ministra co do zasady nie podlegają rozpatrzeniu przez Stały Komitet Rady Ministrów, z uwagi na zadania Stałego Komitetu Rady Ministrów, do których należy przygotowywanie i uzgadnianie rozstrzygnięć albo stanowisk dla Rady Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów. Tym samym akty przeznaczone do podpisu właściwego ministra nie mieszczą się w zakresie spraw rozpatrywanych przez Stały Komitet Rady Ministrów i dlatego, co do zasady, nie należy ich wnosić na Stały Komitet Rady Ministrów (§ 143 Regulaminu). Wyłączną odpowiedzialność za rozwiązania przewidziane w projekcie rozporządzenia ministra ponosi organ go wydający.

  Wyjątek:

  Przepisy Regulaminu pracy Rady Ministrów przewidują jednak możliwość rozpatrzenia projektu rozporządzenia ministra przez Stały Komitet Rady Ministrów, w przypadku gdy z wnioskiem takim wystąpi podmiot zgłaszający uwagę do projektu rozporządzenia lub sam organ wnioskujący i gdy w toku uzgodnień kwestia stanowiąca przedmiot uwagi nie została uzgodniona (wyjaśniona) lub została pozostawiona bez rozpatrzenia (§ 142 ust. 4 Regulaminu).

  II. Skład Komitetu

  W skład Stałego Komitetu Rady Ministrów wchodzą:

   • Przewodniczący, powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów spośród członków Rady Ministrów,
   • członkowie, którymi są:
    • przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów (którym jest Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów albo wyznaczony przez Prezesa Rady Ministrów sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów),
    • przedstawiciele ministrów kierujących działami administracji rządowej oraz ministrów – członków Rady Ministrów (którym jest wyznaczony przez ministra sekretarz stanu albo podsekretarz stanu odpowiedzialny za koordynację działań legislacyjnych w urzędzie obsługującym ministra),
    • przedstawiciele Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w liczbie nie większej niż trzech, wyznaczeni przez Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów spośród sekretarzy stanu albo podsekretarzy stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

  Ponadto Prezes Rady Ministrów albo z jego upoważnienia Przewodniczący Komitetu, w porozumieniu z Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, może wyznaczyć każdorazowo dodatkowo inną osobę niż określona w pkt 2 lit. a do reprezentowania Prezesa Rady Ministrów w określonej sprawie będącej przedmiotem prac Stałego Komitetu Rady Ministrów.

  Prezes Rządowego Centrum Legislacji, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów – Szef Centrum Analiz Strategicznych są stałymi uczestnikami posiedzeń Stałego Komitetu Rady Ministrów. W pracach Komitetu mogą brać udział ich przedstawiciele. Niezależnie od powyższego Przewodniczący Komitetu może zapraszać do udziału w jego pracach, z głosem doradczym, przedstawicieli innych organów, instytucji lub organizacji właściwych w sprawach będących przedmiotem tych prac, w tym przedstawiciela Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów.

  III. Podmioty uprawnione do wniesienia projektu pod obrady Komitetu

  Podmiotami uprawnionymi do wniesienia projektu ministra pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów jest organ wnioskujący oraz podmiot, który w toku uzgodnień zgłosił uwagę do projektu, która następnie została nieuwzględniona bądź pozostawiona bez rozpatrzenia (§ 142 ust. 3 Regulaminu).

  W tym miejscu podkreślenia wymaga, że wniosek o rozpatrzenie projektu rozporządzenia ministra przez Stały Komitet Rady Ministrów może odnosić się wyłącznie do spornej uwagi (kwestii), która nie została jednoznacznie rozstrzygnięta podczas procesu uzgodnień projektu.

  Projekt rozporządzenia ministra w sprawie „spornej kwestii” wnosi się pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów za pośrednictwem Sekretarza tego Komitetu. Dokument wnosi się w postaci elektronicznej na elektroniczną skrzynkę podawczą Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (§ 60a Regulaminu). Sekretarz Stałego Komitetu Rady Ministrów następnie przekazuje otrzymany projekt członkom Komitetu.

  IV. Wniesienie projektu pod obrady Komitetu

  Zarówno organ wnioskujący, jak i podmiot, który zgłosił uwagę do projektu rozporządzenia ministra, mogą wnieść projekt pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów po zakończeniu procesu uzgodnień, wskutek którego ostateczna treść projektu nie została jednak wypracowana.

  W szczególnych przypadkach organ wnioskujący może wnieść autopoprawkę do skierowanego pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów projektu rozporządzenia. Zalecane jest, aby autopoprawka wnoszona przed terminem posiedzenia Komitetu miała postać propozycji konkretnego brzmienia przepisu rozporządzenia, zawartej w piśmie skierowanym do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów. W celu wyraźnego zaznaczenia zakresu autopoprawki nie należy nanosić jej na tekst projektu. Powyższa reguła nie znajdzie zastosowania w przypadku, gdy zmiany dokonywane w projekcie są znaczne, wówczas organ wnioskujący przedstawia nowy tekst do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów, graficznie wyróżniając nowo naniesione zmiany. Natomiast autopoprawka zgłoszona przez organ wnioskujący w trakcie posiedzenia jest rozpatrywana bezpośrednio na tym posiedzeniu.

  Organ wnioskujący ma prawo wycofać projekt z rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów. Z uprawnienia tego może skorzystać do czasu podjęcia przez Stały Komitet Rady Ministrów rozstrzygnięć, o których mowa w § 67 Regulaminu (§ 66 Regulaminu).

  V. Wymagania dotyczące wniosku o rozpatrzenie projektu

  Wniosek o rozpatrzenie projektu rozporządzenia powinien, w sposób możliwie zwięzły, określać jego istotę i cel oraz wskazywać inne okoliczności mające istotny wpływ na wyrażenie opinii przez Stały Komitet Rady Ministrów, a także przedstawiać informację:

    • o pozycji projektu rozporządzenia w wykazie prac legislacyjnych ministra,
    • o wynikach przeprowadzonych uzgodnień,
    • o stanowisku organu wnioskującego wobec opinii Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego,
    • na temat ustaleń właściwych komitetów.

  Do wniosku o rozpatrzenie projektu rozporządzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów należy dołączyć:

    • tekst projektu wraz z jego uzasadnieniem, w tym OSR,
    • protokół rozbieżności, zestawienie nieuwzględnionych uwag oraz raport z konsultacji,
    • opinię o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej, jeżeli została przedstawiona i stanowisko organu wnioskującego w przypadku nieuwzględnienia uwag przedstawionych w tej opinii,
    • opinię Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów wraz ze stanowiskiem organu wnioskującego,
    • tabelę zgodności oraz wyjaśnienie terminu wejścia w życie – w przypadku projektu rozporządzenia mającego na celu wdrożenie prawa Unii Europejskiej,
    • opinie, analizy i inne materiały wymagane lub niezbędne ze względu na przedmiot projektu.

  Wniosek o rozpatrzenie projektu badany jest pod względem spełniania wymagań formalnych. Jeśli ich nie spełnia, Sekretarz Stałego Komitetu Rady Ministrów może wystąpić do organu wnioskującego o usunięcie braków formalnych w wyznaczonym terminie. Sekretarz każdorazowo określa termin w zależności od rodzaju uchybień oraz czasu koniecznego do uzupełnienia wniosku. Jeżeli w wyznaczonym terminie organ wnioskujący nie uzupełni braków formalnych wniosku, Sekretarz Stałego Komitetu Rady Ministrów może zwrócić projekt do organu wnioskującego.

  Wyjątki:

  • Za zgodą Przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów Komitet może rozpatrzyć projekt, gdy nie odbył się któryś z etapów poprzedzających etap rozpatrzenia projektu rozporządzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów lub wniosek o rozpatrzenie projektu przez ten Komitet nie spełnia wymagań wynikających z Regulaminu pracy Rady Ministrów (§ 61 ust. 5 Regulaminu);
  • Jeżeli projekt nie został przedstawiony do konsultacji publicznych i w OSR nie wskazano przyczyn rezygnacji z konsultacji albo do wniosku o rozpatrzenie takiego projektu przez Stały Komitet Rady Ministrów nie dołączono raportu z konsultacji lub w ramach konsultacji publicznych lub opiniowania wyznaczono, bez szczegółowego uzasadnienia, krótsze terminy na zajęcie stanowiska niż określone w Regulaminie pracy Rady Ministrów, Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów może zwrócić projekt organowi wnioskującemu, zobowiązując go odpowiednio do uzupełnienia OSR, uzupełnienia wniosku lub przeprowadzenia konsultacji publicznych lub opiniowania (§ 61 ust. 1a Regulaminu);

  W przypadku projektu rozporządzenia innego niż projekt mającego na celu wdrożenie prawa Unii Europejskiej przed zarządzeniem rozpatrzenia projektu tego rozporządzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów może wystąpić do ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej o przekazanie opinii o zgodności tego projektu z prawem Unii Europejskiej. Opinię przedstawia się w terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów, nie krótszym niż 7 dni od dnia otrzymania wystąpienia o opinię. Opinię zawierającą uwagi do projektu Sekretarz Stałego Komitetu Rady Ministrów przekazuje organowi wnioskującemu, który ma obowiązek przedstawić stanowisko w przypadku nieuwzględnienia tych uwag.

  Jeżeli Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów zarządzi rozpatrzenie przez Stały Komitet Rady Ministrów projektu rozporządzenia innego niż projekt rozporządzenia mającego na celu wdrożenie prawa Unii Europejskiej, w sprawie którego występował do ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej o opinię o zgodności tego projektu z prawem Unii Europejskiej, Sekretarz Stałego Komitetu Rady Ministrów przekazuje tę opinię oraz stanowisko organu wnioskującego osobom wchodzącym w skład Stałego Komitetu Rady Ministrów oraz stałym uczestnikom posiedzeń Komitetu wraz z projektem.

  VI. Uwagi do projektu

  Prawo zgłaszania uwag do projektu rozporządzenia rozesłanego przez Sekretarza Stałego Komitetu Rady Ministrów przysługuje:

    • członkom Rady Ministrów, w tym ministrowi właściwemu do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, który  dodatkowo przedstawia opinię o zgodności z prawem Unii Europejskiej projektu rozporządzenia mającego na celu wdrożenie prawa Unii Europejskiej,
    • Szefowi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
    • Prezesowi Rządowego Centrum Legislacji,
    • Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
    • Prezesowi Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
    • Pełnomocnikowi Prezesa Rady Ministrów – Szefowi Centrum Analiz Strategicznych, który przedstawia opinię o projekcie ustawy, sporządzoną przez Centrum Analiz Strategicznych (CAS).

  Uwagi należy zgłaszać wyłącznie w zakresie rozbieżności wskazanej we wniosku o rozpatrzenie projektu rozporządzenia przez Komitet. Uwagi te należy wnosić za pośrednictwem Sekretarza Stałego Komitetu Rady Ministrów w terminie 7 dni od dnia przekazania projektu. W wyjątkowych sytuacjach Przewodniczący Komitetu może zmienić ten termin.

  Opinię o zgodności z prawem Unii Europejskiej projektu rozporządzenia mającego na celu wdrożenie prawa Unii Europejskiej wnosi się za pośrednictwem Sekretarza Stałego Komitetu Rady Ministrów. Opinię zawierającą uwagi do projektu Sekretarz Stałego Komitetu Rady Ministrów przekazuje organowi wnioskującemu, który ma obowiązek przedstawić stanowisko w przypadku nieuwzględnienia uwag przedstawionych w tej opinii.

  Na wniosku kierującym projekt pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów Sekretarz Komitetu nanosi informację dotyczącą w szczególności długości terminu na zgłaszanie uwag (najczęściej przez wskazanie konkretnej daty dziennej i ewentualnie konkretnej godziny) oraz danych kontaktowych referenta sprawy prowadzącego dany projekt na etapie Stałego Komitetu Rady Ministrów, a także trybu właściwego dla rozpatrzenia projektu (na posiedzeniu czy w trybie obiegowym).

  VII. Rozstrzygnięcia Komitetu

  Stały Komitet Rady Ministrów na posiedzeniu rozpatruje projekt rozporządzenia. Zgodnie z dotychczasową praktyką posiedzenia Stałego Komitetu Rady Ministrów odbywają się w każdy czwartek. Po rozpatrzeniu takiego projektu rozporządzenia Stały Komitet Rady Ministrów wydaje opinię o projekcie w zakresie uwagi, która została nieuwzględniona lub pozostawiona bez rozpatrzenia przez autora projektu w ramach uzgodnień. Opinia Komitetu nie ma charakteru wiążącego, nie może jednak budzić wątpliwości, że może ona pozytywnie wpłynąć na osiągnięcie porozumienia co do treści projektu rozporządzenia. W tym miejscu należy jednak pamiętać, że ostateczna decyzja co do końcowego kształtu projektu (uwzględnienia opinii Komitetu) należy wyłącznie do ministra, jako organu ponoszącego odpowiedzialność za treść wydanych przez niego aktów.

  Ponadto zauważenia wymaga, że przepisy Regulaminu pracy Rady Ministrów nie wykluczają możliwości procedowania nad tego rodzaju aktem w trybie obiegowym, jednakże z uwagi na jego wyjątkowość opisana sytuacja w praktyce będzie występowała sporadycznie. W przypadku gdyby jednak projekt rozporządzenia ministra miał być procedowany w trybie obiegowym, wówczas zastosowanie znajdą przepisy § 68 Regulaminu.

  VIII. Udostępnienie dokumentów w RPL

  Sekretarz Stałego Komitetu Rady Ministrów udostępnia w RPL wszelkie dokumenty dotyczące prac nad projektem rozporządzenia, w szczególności:

    • wniosek o rozpatrzenie projektu rozporządzenia wraz z projektem, uzasadnieniem i OSR oraz z innymi dokumentami dołączonymi do wniosku,
    • zgłoszone uwagi do projektu,
    • ustosunkowanie się organu wnioskującego do zgłoszonych uwag,
    • wyciąg z protokołu ustaleń Stałego Komitetu Rady Ministrów.

  Zanim przejdziesz do następnego etapu, sprawdź:

  <td „width:=”” 67%;=”” height:=”” 22px;”=”” colspan=”2″> Wykonanie następujących czynności

  Lp. Część opracowania Tak Nie
  1 Czy wniosek o rozpatrzenie projektu przez Komitet zawiera: zwięzłe określenie istoty i celu projektu oraz wskazanie innych okoliczności mających istotny wpływ na podjęcie rozstrzygnięcia lub wyrażenie opinii przez Komitet V
  informację o wpisaniu projektu do wykazu prac legislacyjnych ministra V
  informację o wynikach przeprowadzonych uzgodnień V
  informację o stanowisku organu wnioskującego wobec opinii Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego V
  informację nt. ustaleń właściwych komitetów V
  2 Czy do wniosku o rozpatrzenie projektu przez Komitet
  dołączono:
  tekst projektu wraz z uzasadnieniem i OSR V
  zestawienie uwag nieuwzględnionych zgłoszonych w ramach procesu opiniowania V
  raport z konsultacji V
  opinię o zgodności projektu z prawem UE wraz ze stanowiskiem organu w przypadku nieuwzględnienia uwag przedstawionych w tej opinii V
  opinię Rady Legislacyjnej wraz ze stanowiskiem organu V
  tabelę zgodności oraz wyjaśnienie terminu wejścia w życie – w przypadku projektu mającego na celu wdrożenie prawa UE V
  opinie, analizy i inne materiały wymagane lub niezbędne ze względu na przedmiot projektu V
  3 Czy ustosunkowano się do uwag zgłoszonych przez członków Komitetu oraz jego stałych uczestników VI

  Rządowe Centrum Legislacji © 2020

  Skip to content