Załącznik nr 1

Przykładowy katalog podmiotów upoważnionych do opracowania, prowadzenia procesu uzgodnień, kosultacji publicznych lub opiniowania oraz wnoszenia do rozpatrzenia projektu na podstawie odrębnych przepisów

 • Główny Inspektor Pracy
  (na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy; Dz. U. z 2019 r. poz. 1251);
 • Krajowa Rada Spółdzielcza
  (na podstawie art. 259 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze; Dz. U. z 2020 r. poz. 275, z późn. zm.);
 • Komisja Nadzoru Finansowego
  (na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym; Dz. U. z 2020 r. poz. 2059);
 • Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  (na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 oraz z 2020 r. poz. 1492);
 • Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
  (na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.);
 • Pełnomocnik Rządu do spraw Polityki Klimatycznej
  (na podstawie § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Klimatycznej; Dz. U. poz. 1392);
 • Pełnomocnik Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemem Informacyjnym
  (na podstawie § 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemem Informacyjnym; Dz. U. z 2014 r. poz. 337);
 • Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania
  (na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania; Dz. U. z 2016 r. poz. 1219 oraz z 2020 r. poz. 284);
 • Pełnomocnik Rady Ministrów do spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach
  (na podstawie § 2 pkt 1 lit. f zarządzenia nr 273 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rady Ministrów do spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach; M.P. z 2020 r. poz. 4);
 • Pełnomocnik Rządu do spraw Zarządzania Infrastrukturą Drogową
  (na podstawie § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Zarządzania Infrastrukturą Drogową; Dz. U. z 2016 r. poz. 1404);
 • Pełnomocnik Rządu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej
  (na podstawie § 2 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej; Dz. U. poz. 1113, z późn. zm.);
 • Prezes Państwowej Agencji Atomistyki
  (na podstawie art. 110 pkt 12 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe; (Dz. U. z 2019 r. poz. 1792, z późn. zm.);
 • Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  (na podstawie art. 31 pkt 8 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów; Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086);
 • Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
  (na podstawie art. 154 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych; Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086);
 • Szef Służby Cywilnej
  (na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej; Dz. U. z 2020 r. poz. 265 i 285).

Rządowe Centrum Legislacji © 2020

Skip to content