Załącznik nr 5

Przykładowy katalog organów administracji rządowej lub innych organów i instytucji państwowych, którym należy przedstawić projekt w ramach opiniowania

 • Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
  (na podstawie art. 154 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych; Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086);
 • Rada Zamówień Publicznych
  (na podstawie art. 157 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych; Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086);
 • Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
  (na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.);
 • Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania
  (na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania; Dz. U. z 2016 r. poz. 1219 oraz z 2020 r. poz. 284);
 • Pełnomocnik Rządu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej
  (na podstawie § 2 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej; Dz. U. poz. 1113, z późn. zm.);
 • Pełnomocnik Rządu do spraw Polityki Klimatycznej
  (na podstawie § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Klimatycznej; Dz. U. poz. 1392);
 • Pełnomocnik Rządu do spraw Zarządzania Infrastrukturą Drogową
  (na podstawie § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Zarządzania Infrastrukturą Drogową; Dz. U. z 2016 r. poz. 1404);
 • Pełnomocnik do spraw organizacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego
  (na podstawie § 2 ust. 2 zarządzenia nr 103 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2006 r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw organizacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego; M.P. poz. 489);
 • Kolegium do Spraw Służb Specjalnych
  (na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu; Dz. U. z 2020 r. poz. 27);
 • Komisja do spraw GMM i GMO
  (na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych; Dz. U. z 2019 r. poz. 706 oraz z 2020 r. poz. 322);
 • Komisja Wspólna Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych
  (na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym; Dz. U. z 2017 r. poz. 823);
 • Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego
  (na podstawie art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 759);
 • Komitet Standardów Rachunkowości
  (na podstawie § 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości; Dz. U. z 2019 r. poz. 2030 oraz z 2020 r. poz. 1201);
 • Komitet Zarządzania Przestrzenią Powietrzną
  (na podstawie § 2 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 września 2008 r. w sprawie Komitetu Zarządzania Przestrzenią Powietrzną oraz ustalenia zakresu jego działania; Dz. U. z 2014 r. poz. 1173);
 • Konwent Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych
  (na podstawie § 15 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych; Dz. U. z 2015 r. poz. 1184);
 • Krajowa Komisja do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko
  (na podstawie art. 132 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.);
 • Krajowa Rada Biblioteczna
  (na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach; Dz. U. z 2019 r. poz. 1479);
 • Krajowa Rada do Spraw Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
  (na podstawie art. 26 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi; Dz. U. z 2020 r. poz. 1777);
 • Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
  (na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji; Dz. U. z 2020 r. poz. 805);
 • Krajowa Rada Rzeczników Konsumentów
  (na podstawie art. 44 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów; Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086);
 • Krajowa Rada Transplantacyjna
  (na podstawie art. 41 ust. 6 pkt 4 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów; Dz. U. z 2019 r. poz. 1405 oraz z 2020 r. poz. 567);
 • Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia
  (na podstawie art. 33ze ust. 5 pkt 8 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe; Dz. U. z 2019 r. poz. 1792, z późn. zm.);
 • Rada Rynku Pracy
  (na podstawie art. 22 ust. 4 pkt 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; Dz. U. z 2020 r. poz. 1409 i 2023);
 • Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  (na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 oraz z 2020 r. poz. 1492);
 • Państwowa Rada Ochrony Przyrody
  (na podstawie art. 96 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.);
 • Główny Inspektor Pracy
  (na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy; Dz. U. z 2019 r. poz. 1251);
 • Polska Akademia Nauk
  (na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk; Dz. U. z 2020 r. poz. 1796);
 • Polski Klub Wyścigów Konnych
  (na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych; Dz. U. z 2020 r. poz. 1354);
 • Prezes Głównego Urzędu Miar
  (na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 6 lit. f ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach; Dz. U. z 2020 r. poz. 140, z późn. zm.);
 • Państwowa Rada Gospodarki Wodnej
  (na podstawie art. 363 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne; Dz. U. z 2020 r. poz. 310, z późn. zm.);
 • Prezes Państwowej Agencji Atomistyki
  (na podstawie art. 110 pkt 12 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe; Dz. U. z 2019 r. poz. 1792, z późn. zm.);
 • Polski Komitet Normalizacyjny
  (na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji; Dz. U. z 2015 r. poz. 1483);
 • Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej
  (na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej; Dz. U. z 2020 r. poz. 762);
 • Prokurator Generalny
  (na podstawie art. 3 § 1 pkt 12 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze; Dz. U. z 2019 r. poz. 740, z późn. zm.);
 • Rada do Spraw Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej
  (na podstawie § 1 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz pkt 2 lit. a rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Rady do Spraw Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej, sposobu powoływania jej członków oraz Przewodniczącego; Dz. U. poz. 494);
 • Rada do spraw Zdrowia Psychicznego
  (na podstawie art. 4a ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego; (Dz. U. z 2020 r. poz. 685);
 • Rada do Spraw Cyfryzacji
  (na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne; Dz. U. z 2020 r. poz. 346, z późn. zm.);
 • Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
  (na podstawie art. 329 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.);
 • Rada Działalności Pożytku Publicznego
  (na podstawie art. 35 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; Dz. U. z 2020 r. poz. 1057);
 • Rada Nadzorcza Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  (na podstawie art. 75 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych; Dz. U. z 2020 r. poz. 266, z późn. zm.);
 • Rada Pomocy Społecznej
  (na podstawie art. 124 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; Dz. U. z 2020 r. poz. 1876);
 • Rada Służby Cywilnej
  (na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej; Dz. U. z 2020 r. poz. 265 i 285);
 • Rzecznik Finansowy
  (na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym; Dz. U. z 2019 r. poz. 2279);
 • Szef Obrony Cywilnej Kraju
  (na podstawie § 2 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin; Dz. U. poz. 850);
 • Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
  (na podstawie § 2 ust. 2 pkt 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej; Dz. U. poz. 59 oraz z 2011 r. poz. 737);
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  (na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych; Dz. U. z 2020 r. poz. 266, z późn. zm.);
 • Narodowy Bank Polski
  (na podstawie art. 21 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim; Dz. U. z 2020 r. poz. 2027).

Rządowe Centrum Legislacji © 2020

Skip to content