Załącznik nr 7

Wzór tabeli legislacyjnej dołączanej do projektu kierowanego pod obrady komitetu rady ministrów do spraw cyfryzacji

Nazwa projektu dokumentu:
1 Projekt opracowany na podstawie założeń projektu ustawy (w przypadku projektu ustawy) TAK/NIE
2 Pozycja projektu dokumentu rządowego w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów albo w wykazie prac Rady Ministrów dotyczącym innych projektów dokumentów rządowych. Termin planowanego przyjęcia projektu przez Radę Ministrów (jeżeli został określony)
3 Przeprowadzono konferencję uzgodnieniową TAK/NIE
4 Protokół rozbieżności – w przypadku nieusunięcia rozbieżności stanowisk w toku uzgodnień TAK1)/NIE
5 Zestawienie uwag oraz raport z konsultacji, o których mowa w § 50 ust. 3 i § 51 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) TAK2)/NIE
5.1 Projekt wymaga opinii Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego TAK3)/NIE
6 Projekt implementuje prawo Unii Europejskiej TAK/NIE
7 Projekt wymaga rozpatrzenia przez Komitet do Spraw Europejskich TAK4)/NIE
8 Projekt rozpatrzony przez Stały Komitet Rady Ministrów TAK4)/NIE
9 Projekt posiada opinię o zgodności projektu z prawem UE i stanowisko organu wnioskującego w przypadku nieuwzględniania uwag przedstawionych w tej opinii TAK5)/NIE
10 Projekt posiada opinie Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów wraz ze stanowiskiem organu wnioskującego TAK5)/NIE
11 Projekt posiada opinie, analizy i inne materiały wymagane lub niezbędne ze względu na przedmiot projektu TAK5)/NIE

 

1) Proszę dołączyć protokół rozbieżności.

2) Proszę dołączyć zestawienie uwag, raport z konsultacji lub stanowisko organu wnioskującego do wniesionych uwag lub opinii.

3) Proszę dołączyć stanowisko wobec opinii KWRiST.

4) Proszę dołączyć informację na temat ustaleń Komitetu.

5) Proszę załączyć odpowiednią dokumentację.

Rządowe Centrum Legislacji © 2020

Skip to content