Załącznik nr 8

Wzór listy kontrolnej osiągania interoperacyjności przez system teleinformatyczny regulowany przez projekt dokumentu rządowego

 

Tytuł projektowanego dokumentu rządowego:
1 Czy projektowany dokument rządowy reguluje funkcjonowanie nowego systemu teleinformatycznego albo systemu istniejącego?
Tak ☐ Nie ☐
Jeżeli TAK, proszę wypełnić dalsze pozycje
2 Proszę podać nazwę systemu, którego funkcjonowanie reguluje projektowany dokument:
3 Czy system zapewnia lub będzie zapewniał działanie rejestru publicznego?
TAK ☐ NIE ☐
Jeżeli TAK, proszę podać nazwę rejestru:
4 Czy system spełnia wymóg osiągania interoperacyjności?
TAK ☐ NIE ☐
Jeżeli NIE, proszę uzasadnić dlaczego:
5 Czy w systemie przechowywane są lub będą dane referencyjne?
TAK ☐ NIE ☐
Jeżeli TAK, proszę wymienić przechowywane dane referencyjne:
6 Czy system umożliwia udostępnianie danych referencyjnych z rejestru?
TAK ☐ NIE ☐
Proszę wymienić udostępniane dane referencyjne lub wskazać przyczynę ich nieudostępniania:
7 Czy system korzysta lub będzie korzystał z danych referencyjnych przechowywanych w rejestrach prowadzonych w innych systemach teleinformatycznych?
TAK ☐ NIE ☐
Jeżeli TAK, proszę wymienić rejestry, z których mają pochodzić/pochodzą dane referencyjne i wskazać jakie są to dane:
8 Czy format danych stosowanych przy wymianie informacji z innymi systemami są zgodne z wymienionymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2016, poz. 113)?
TAK ☐ NIE ☐
W przypadku niezgodności proszę podać zastosowane formaty danych wraz z uzasadnieniem odstępstwa od wymagań przedmiotowego rozporządzenia:
9 Czy w ramach udostępniania usług typu A2A (współdziałanie jednostek organizacyjnych administracji), A2B (współdziałanie jednostek organizacyjnych administracji i biznesu), A2C (współdziałanie jednostek organizacyjnych administracji i obywateli), system będzie służył prezentacji zasobów informacji?
TAK ☐ NIE ☐
Jeżeli TAK, to czy zadbano o dostępność systemu dla osób niepełnosprawnych zgodnie z WCAG 2.0 na poziomie AA?
TAK ☐ NIE ☐
Jeżeli NIE, proszę uzasadnić dlaczego:
10 Czy przewidziano złożenie (publikację) w repozytorium interoperacyjności opisów struktur danych i protokołów usług sieciowych?
TAK ☐ NIE ☐
Jeżeli NIE, proszę uzasadnić dlaczego:

 

Objaśnienia:

 • dane referencyjne – dane opisujące cechę informacyjną obiektu pierwotnie wprowadzone do rejestru publicznego w wyniku określonego zdarzenia, z domniemania opatrzone atrybutem autentyczności i niezaprzeczalności, przykład:
  numer regon
  numer pesel
  identyfikatory obiektów przestrzennych tj. punkt adresowy, działka ewidencyjna, obręb ewidencyjny kwota podatku podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego za 2014 r.
 • format danych – reguły określające strukturę fizyczną, sposób rozmieszczenia, zapisu informacji danego typu,
 • interoperacyjność – zdolność różnych podmiotów oraz używanych przez nie systemów teleinformatycznych i rejestrów publicznych do współdziałania na rzecz osiągnięcia wzajemnie korzystnych i uzgodnionych celów, z uwzględnieniem współdzielenia informacji i wiedzy przez wspierane przez nie procesy biznesowe realizowane za pomocą wymiany danych za pośrednictwem wykorzystywanych przez te podmioty systemów teleinformatycznych.
 • protokoły sieciowe / komunikacyjne – zbiór reguł, zgodnie z którymi urządzenia tworzące sieć mogą łączyć się i wymieniać między sobą dane
 • repozytorium interoperacyjności – część zasobów ePUAP przeznaczona do udostępniania informacji służących osiąganiu interoperacyjności.
 • rejestr publiczny – ewidencja, wykaz, lista, spis albo inna forma ewidencji, służąca do realizacji zadań publicznych, prowadzona przez podmiot publiczny na podstawie odrębnych przepisów ustawowych, przykład:
  Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej (CEiDG)
  Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności (PESEL).

Rządowe Centrum Legislacji © 2020

Skip to content